Bart de Best

Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.

Boeken en Artikelen

Bart de Best heeft de volgende boeken en artikelen geschreven:

ICT Prestatie Indicatoren

Titel ICT Prestatie Indicatoren
Auteur Bart de Best
ISBN10/13            9071501470 / 9789071501470
Druk 1e
Publicatie 2011
Uitgever Leonon Media
Werkboek  
 
Het meten van prestaties is alleen zinvol als bekend is wat de doelen zijn van de opdrachtgever. Daarom start dit boek met het beschrijven van de bestuurlijke behoefte van een organisatie en de wijze waarop deze vertaald kunnen worden naar een doeltreffend PMS.Het PMS is hierbij samengesteld uit een meetinstrument voor de vakgebieden service management, project management en human resource management. Voor elk van deze gebieden zijn tevens tal van prestatie-indicatoren benoemd.
Hiermee vormt dit boek een onmisbaar instrument voor zowel ICT-managers, kwaliteitsmanagers, auditors, service managers, project managers, programmamanagers, procesmanagers, als human resource managers.

Artikelen

 SLA

Titel SLA – best practices
Auteur Bart de Best
ISBN10/13           9071501450 / 9789071501456
Druk 1e
Publicatie 2011
Uitgever Leonon Media
Werkboek  
Training ITIL v3 – SO&A (ITMG)

 

Het eerste deel van dit boek beschrijft de verschillende gezichtspunten om een Service Level Agreement (SLA) op te stellen zijnde product, service, proces en besturing. Het tweede deel beschrijft de documenten die van toepassing zijn om de afspraken in vast te leggen. Het opstellen, afspreken, bewaken en evalueren van serviceafspraken is een vak op zich. Het derde deel geeft de gereed-schappen om hier adequaat invulling aan te geven. De werkzaamheden rond service-afspraken herhalen zich in de tijd. Deel vier van dit boek beschrijft hoe deze werkzaam-heden in een proces gevat kunnen worden en hoe dit proces het beste in de organisatie kan worden vormgegeven. Tot slot bespreekt dit boek een aantal raakvlakken van service-afspraken en een tweetal artikelen met SLA best practices.

Artikelen

 

 Acceptatiecriteria

Acceptatiecriteria
Titel Acceptatiecriteria
Auteur Bart de Best
ISBN10/13            9012581338 / 9789012581332
Druk 2e
Publicatie 2009
Uitgever SDU
Werkboek  
Training Masterclass IT Risico Management (ITMG)
 

 

Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer. Er komt heel wat bij kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor IT-producten en –diensten geschiedt bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een noodzakelijk kwaad zonder kwaliteitsborgende werking. Dit boek geeft een analyse van de oorzaken van dit falen van de kwaliteitsbewaking; als remedie worden drie stappenplannen geboden voor het afleiden, toepassen en invoeren van acceptatiecriteria.

Artikelen

Ketenbeheer

Ketenbeheer
Titel Ketenbeheer in de praktijk
Auteur Bart de Best
ISBN            9789071501862
Druk 1e
Publicatie 2006
Uitgever SDU
Werkboek  

 

Ketenbeheer is een fenomeen dat vele gezichten heeft. Voor de één is het aaneenschakeling van informatiesystemen, voor de ander een samenhangend geheel van beheerprocessen of bedrijfsprocessen. Dit boek definieert ketenbeheer als de verzameling van beheerprocessen en beheerproducten die ervoor zorgdragen dat een set bij elkaar horende en aansluitende bedrijfsprocessen als geheel efficiënt en effectief functioneren. Hierbij worden drie ketens onderkend: op beheerprocesniveau, informatiesysteemniveau en bedrijfsprocesniveau. De focus ligt op het verkrijgen van synergie door het zoveel mogelijk uitwisselen van statusinformatie over de ketens die zich op de drie niveaus bevinden (integraal ketenbeheer). Binnen ketenbeheer worden in dit boek ketenmonitoring en ketenbesturing onderkend. Ketenmonitoring is niet nieuw, er is echter wel een sterke ontwikkeling merkbaar van component niveau meting naar eindgebruiker meting in de keten. Ketenbesturing is echter nog wel pril. Dit boek geeft in een vogelvlucht de stand van zaken weer op dit gebied aan de hand van een onderzoek naar de functionaliteit van vier innovatieve ketentoolleveranciers die elk hun eigen specialistische productensuite op de markt brengen.

Artikelen

Beheren onder Architectuur

Beheer onder architectuur
Titel Beheren onder architectuur
Auteur Bart de Best
ISBN            9789071501913
Druk 1e
Publicatie 2009
Uitgever NGN
Werkboek  
 

 

Veel beheerorganisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten en omdat voor deze modellen volwassenheidsniveaus definiëren waarmee de volwassenheid van de beheerorganisatie middels een audit vastgesteld kan worden. Op deze wijze wordt de volwassenwording meetbaar, planbaar en aan het management verkoopbaar.  Deze bottom-up benadering werkt een lange tijd goed. De afstemming van de beheerorganisatie inrichting op de behoefte van de business is daarmee echter nog geen feit. Ook komt het bij deze beheerorganisaties regelmatig voor dat de volwassenheid van de beheerorganisaties een jo-jo effect vertoont. Het volwassenheidsniveau wordt niet vastgehouden vanwege reorganisaties, bezuinigingen, verloop van mensen, verandering van strategie, visie of zelfs missie van een organisatie. Dit wordt gecompenseerd met weer een nieuw verbetertraject. De volwassenheid afgebeeld in de tijd is dan een sinusuide, bij het dal van de sinus investeert men omdat de klant ontevreden is en bij de top van de sinus volgt de bezuiniging omdat er niets ernstig mis gaat.  Het wezenlijke verschil met een top-down benadering is dat de inrichting van de beheerorganisatie gericht is op een langer termijn visie die afgestemd is op de ontwikkellijn van de organisatie zelf. Bij organisaties die alleen bottom-up inrichten ontbreekt het aan een persoon die een stip op de beheerhorizon zet waar naar toe gewerkt moet worden. Als deze stip samenvalt met de stip van de businesshorizon en er een koers is uitgestippeld om naar deze stip toe werken en er een functionaris is die deze koers bewaakt, dan is er sprake van een beheren onder architectuur. Dit boek ondersteunt dit beheerarchitectuur gedachtegoed stap voor stap de top-down benadering invulling te geven.  Uiteraard kunnen bottom-up en topdown prima samengaan. Hierbij kan de service manager de volwassenheid ontwikkellijn uitzetten en bewaken en de beheerarchitect de richting aangeven waarlangs de inrichting van de beheerorganisatie moet plaatsvinden.

Artikelen

Agile Servicemanagement met Scrum

Agile Scrum
Titel Agile Servicemanagement met Scrum
Auteur Bart de Best
ISBN10/13            9071501809 / 9789071501807
Druk 1e
Publicatie 2015
Uitgever Leonon Media
 
 

 

Het toepassen van Agile software development neemt een grote vlucht. De termen Scrum en Kanban zijn al ingeburgerd bij menig organisatie. Agile software development stelt andere eisen aan de invulling van beheer van programmatuur. Veel organisaties zijn dan ook bezig om zich over deze nieuwe uitdaging te buigen.

Vooral de interactie tussen het scrum ontwikkelproces en het beheren van de progammatuur die het Scrum ontwikkelproces heeft opgeleverd is hierbij een belangrijk aspectgebied. Dit boek bespreekt juist deze interactie. Voorbeelden van onderwerpen die hierbij ter sprake komen zijn het service portfolio, SLA’s en de afhandeling van incidenten en wijzigingsverzoeken.

Artikelen

Artikelen Algemeen

 

 

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group