Hotelgame BiSL

Zon, zee en 5 sterren… Wie wil dat niet van tijd tot tijd, een heer­lij­ke va­kan­tie op een zonnig eiland in een fijn hotel? Om dit mo­ge­lijk te maken moet er door zo’n hotel wel van alles worden klaar­ge­speeld. Want met alleen klanten goed be­die­nen en zaken soepel laten lopen ben je er nog niet…

Introductie Hotelgame BiSL

Bij de Ho­tel­ga­me leert men suc­ces­vol omgaan met ver­an­de­ren­de si­tu­a­ties. In de game krijgen de deel­ne­mers – als me­de­wer­ker van een goed­lo­pend hotel – te maken met ver­schil­len­de ge­beur­te­nis­sen die zich binnen de ho­tel­we­reld kunnen voor­doen. Ge­beur­te­nis­sen waar zij ade­quaat op moeten in­spe­len, vanuit hun eigen rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid.

Om de uit­da­gin­gen het hoofd te bieden moeten de deel­ne­men­de teams tot nieuwe af­spra­ken komen, stra­te­gieën uit­den­ken, in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen aan­dra­gen en ver­be­ter­pro­ces­sen im­ple­men­te­ren. Tijdens het spel leren de deel­ne­mers hoe ze met hun teamrol en hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den kunnen omgaan. Op­los­sings­ge­richt leren com­mu­ni­ce­ren en ef­fec­tief met elkaar sa­men­wer­ken staan daarbij cen­traal.

Door de spel­ele­men­ten, de speel­wij­ze en de te­rug­kop­pe­ling naar de da­ge­lijk­se prak­tijk levert de Ho­tel­ga­me een blij­ven­de ver­be­te­ring aan de pres­ta­ties en ef­fec­ti­vi­teit van per­so­nen en teams, wat zich door­ver­taalt in de re­sul­ta­ten van or­ga­ni­sa­ties. Voordat het spel wordt ingezet worden eerst de leer­doe­len in kaart ge­bracht. Na inzet van de game wordt het spel­re­sul­taat te­rug­ge­kop­peld aan de op­dracht­ge­ver. Ook zijn er ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den om een verdere borging van het re­sul­taat binnen de or­ga­ni­sa­tie te ga­ran­de­ren.

BiSL versie Hotelgame

Bij de BiSL versie van de Ho­tel­ga­me doen deel­ne­mers snel unieke er­va­ring op met de pro­ces­sen en de im­ple­men­ta­tie van BiSL binnen or­ga­ni­sa­ties.

Hotelgame BiSL

Een goed functionerende informatie- en communicatietechnologie is essentieel bij moderne bedrijfsvoering. ICT is daarmee een strategisch instrument geworden.

Het meest kritieke punt is de aansluiting van ICT op de bedrijfsprocessen. Juist deze aansluiting, waar functioneel beheerders en informatiemanagers eindverantwoordelijk voor zijn, is vaak niet optimaal.

BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsprocessen, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen binnen organisaties, de relaties tussen de processen en de informatievoorziening daarbij.

BiSL biedt dus aanknopingspunten voor procesverbetering, onder meer via best practices. Het verschaft een uniform begrippenkader en een vertrekpunt voor de inrichting van bedrijfsprocessen.

Bij de BiSL versie van de Hotelgame staat de ‘harde’ proceskennis van functioneel beheer en informatiemanagement centraal. Maar ook de ‘zachte’ aspecten van de communicatie die daarmee verband houden komen aan de orde.

In deze versie van de Hotelgame worden de BiSL processen tastbaar en leren de deelnemers BiSL kennis effectief toe te passen binnen hun afdeling en organisatie.

 
Contact    Brochure

De Hotelgame wordt door IT Management Group aangeboden in samenwerking met GCCG Gaming & Consultancy B.V. te Voorburg. De Hotelgame® is een geregistreerde handelsnaam van GCCG Gaming & Consultancy B.V. te Voorburg.

 

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group