TMap Suite® Best Practice

Wat is TMap? TMap strong>Test Management Approach, afgekort TMap, is een aanpak voor het testen van software. TMap is ontwikkeld door Sogeti. De eerste versie van TMap stamt uit de jaren 90. In 2006 kwam het vervolg: “TMap Next”, 10 jaar later weer opgevolgd door TMap Suite.

Waarom testen?

Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. Op basis daarvan kan een gefundeerde go/no go-beslissing genomen worden ten aanzien van het al dan niet in productie nemen van (onderdelen van) het geteste systeem. Op deze manier worden onbekende risico’s vermeden. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan financiële risico’s maar anderzijds aan risico’s als verlies van imago.

Gestructureerd testen

De gestructureerde testmethodiek Test Management Approach (TMap®) helpt u bij de oplossing van het probleem waarmee iedereen te maken heeft: “meer voor minder en sneller en beter”. Voordelen van gestructureerd testen voor uw organisatie zijn onder andere:

  • is inzetbaar in elke situatie, ongeacht wie de opdrachtgever is of welke systeemontwikkelaanpak wordt gebruikt;
  • geeft inzicht in- en advies over eventuele risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het geteste systeem;
  • vindt fouten in een vroeg stadium;
  • voorkomt fouten;
  • het testen bevindt zich zo kort mogelijk op het kritieke pad van de totale ontwikkeling, waardoor de totale doorlooptijd van de ontwikkeling korter wordt;
  • de testproducten (bijvoorbeeld testgevallen) zijn herbruikbaar;
  • het testproces is inzichtelijk en beheersbaar.

De 4 essenties van TMap

De TMap invulling van een gestructureerde testaanpak is in een viertal essenties samen te vatten:

1. TMap is gebaseerd op een business driven testmanagement (BDTM) aanpak;
2. TMap beschrijft een gestructureerd testproces;
3. TMap bevat een complete gereedschapkist;
4. TMap is een adaptieve testmethode.
Business Driven

De kern van testen is dat er tests worden uitgevoerd aan de hand van bijvoorbeeld testgevallen of checklists. Maar wat voor tests zijn dit? Om het testen zinvol te laten zijn, moeten de tests zijn gericht op het testen van die kenmerken en onderdelen van een testobject waarvoor men een risico ziet als deze later in productie onvoldoende goed werken. Dit betekent dat er, voordat er met de testuitvoering kan worden gestart, blijkbaar al diverse afwegingen hebben plaatsgevonden. Er is dus al nagedacht over wat van welke onderdelen van het testobject niet, wel, hoe en met welke dekking moet worden getest. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in wat en hoe zwaar moet worden getest. Deze keuzes zijn afhankelijk van de risico’s die een organisatie denkt te lopen, van de beschikbare hoeveelheid geld en tijd en van het resultaat wat de organisatie wil bereiken. Het feit dat de keuzes gebaseerd zijn op risico’s, resultaat, tijd en kosten wordt business driven genoemd en is de basis voor de BDTM aanpak.

Gestructureerd Testproces

Het gestructureerde testproces bestaat uit:

· Ondersteunende processen;

· Mastertestplan, managen van het totale testproces;

· Acceptatie- en systeemtesten;

· Ontwikkeltesten.

Complete gereedschapskist

Het goed kunnen uitvoeren van het gestructureerde testproces wordt door TMap ondersteund door een complete gereedschapkist. Deze gereedschapkist richt zich op de invulling van de onderwerpen:

· Technieken: hoe wordt er getest?

· Infrastructuur: waar en waarmee wordt er getest?

· Organisatie: wie testen er?

Adaptief

TMap is een aanpak die in alle testsituaties en in combinatie met elke willekeurige systeemontwikkelmethode toepasbaar is. Het biedt de tester een scala aan elementen voor zijn test, zoals: testontwerptechnieken, testinfrastructuur, teststrategie, fasering, testorganisatie, testtools, enzovoort. De tester kiest, afhankelijk van de situatie, de elementen uit TMap die hij gaat inzetten. Het adaptief zijn van TMap richt zich niet op een specifiek aspect van de methode, maar het zit door de hele methode verweven. Adaptief is meer dan het alleen kunnen inspelen op de veranderende omgeving. Het is ook het kunnen gebruiken van deze verandering ten voordele van het testen. Dit betekent dat TMap toepasbaar is in elke situatie én dat TMap toepasbaar is bij een veranderende situatie. Tijdens projecten en testen kunnen veranderingen optreden die impact hebben op eerder gemaakte afspraken. TMap biedt de elementen om met deze veranderingen om te gaan.

Bron: Sogeti http://www.tmap.net
Meer informatie: http://www.tmap.net

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group